Brak Water 100% nuttig inzetbaar

Achtergrond van project
Nieuwe locaties voor het winnen van schoon zoet grondwater zijn niet onbeperkt beschikbaar. Brak grondwater, dat nog vrij is van antropogene invloeden, kan mogelijk uitkomst bieden. Randvoorwaarde bij deze toepassing is dat de oplossing locatieonafhankelijk ingezet kan worden, dus zonder lozing van reststromen.

Onderzoeksvraag
Welke proceslijn kan uit brak grondwater drinkwater produceren, zodat alleen afzetbare restproducten vrijkomen? Hierbij mogen technieken geselecteerd worden die zich op pilotschaal bewezen hebben (> 1 m3/h).

Projectdoelen

  • Kwaliteit geproduceerde drinkwater voldoet aan het Drinkwaterbesluit 2011, totale hardheid mag < 1 mmol/l zijn;
  • Restromen/-stoffen moeten nuttig afzetbaar zijn, bij voorkeur zo hoogwaardig mogelijk;
  • Afwegingscriteria tussen de proceslijnen zijn efficiency, duurzaamheid, TRL (technology readyness level) en kosten;
  • Eind 2018 wil Vitens het proefprogramma voor een pilotstudie opstellen, waarbij verschillende proceslijnen werkelijk met elkaar vergeleken worden;
  • Uiteindelijke capaciteit van de drinkwaterstroom zal circa 250 m3/h zijn.

Projectaanpak
Tijdens de inventarisatiefase (tot mei 2018) wordt aan partners gevraagd om ideeën voor complete proceslijnen in te dienen;

Samenwerking met externe partners
Wij worden graag benaderd door externe partners, bijvoorbeeld onderzoeksinstanties, universiteiten,
de industrie & installatiebouwers.